Karmøy Kommune

undefined

Arealplanen skal gi oss svar

Det er store og viktige spørsmål som skal avklares i kommuneplanen for fremtidens Karmøy. Sammen skaper vi en bærekraftig og inkluderende kommune.

Nå starter arbeidet med arealdelen, der bærekraftmålene i vedtatt samfunnsdel skal gjenspeiles i hvordan vi bruker arealene i vår kommune. Arealdelen skal gi svar på hvordan byer, tettsteder og bygder i kommunen vår skal utvikle seg, og hvordan vi sikrer landbruket og tar vare på naturen, strendene våre og kulturlandskapet. Kommunens arealressurser må forvaltes klokt for å gi glede til nåværende og kommende generasjoner.

Våre tre sentrale plantema

Vi vet at de globale utfordringene må løses lokalt. Skal vi ha et bærekraftig samfunn må vi ta vare på livsgrunnlaget vårt, altså kloden vår. Når vi gjør det kan vi legge til rette for videre sosial og økonomisk bærekraft i en felles retning.

Våre sentrale temaer finner du her:

Hvordan skal vi ta vare på naturen? Hvor skal vi handle og jobbe? Hvor skal vi bo og leve?

Disse tre viktige og overordna spørsmålene berører ulike tema som omtales i planprogrammet. Det skjer mye godt arbeid i utviklende felleskap, og det er viktig å fortsette denne utviklingen i en bærekraftig retning. Over tid har boligbygging, infrastruktur og næringsområder i stor grad ekspandert på bekostning av naturområder, strandsonen og dyrka mark i kommunen vår. Nå er det behov for at samfunnsperspektivet dreier seg fra individuelle behov til en mer helhetlig og bærekraftig samfunnsutvikling til beste for alle.

Bakgrunn

Kommunal planstrategi 2020-2023 belyser kommunens utfordringer og utviklingstrekk.

Collage av bilder fra Karmøy kommune

Kommuneplanen består av tre deler; samfunnsdelen, arealdelen og handlingsdelen. I 2022 vedtok kommunen ny samfunnsdel med syv bærekraftmål og visjonen «Sammen skaper vi en bærekraftig og inkluderende kommune».

Karmøy kommunes prioriterte bærekraftsmål

Bærekraftsmål 3 (god helse og livskvalitet), 4 (god utdanning), 5 (likestilling mellom kjønnene), 8 (anstendig arbeid og økonomisk vekst), 11 (bærekraftige byer og lokalsamfunn), 13 (stoppe klimaendringene), 14 (livet i havet), 15 (livet på land) og 17 (samarbeid for å nå målene)

God helse og livskvalitet – Karmøy kommune har et helsefremmende samfunn som forebygger og utjevner sosial ulikhet

God utdanning – Karmøy kommune har et bærekraftig utdanningsløp med gode pedagogiske arenaer som bygger kompetanse, utjevner sosial ulikhet, skaper fellesskap, livsmestring og ivaretar den enkelte

Likestilling mellom kjønnene – Karmøysamfunnet har oppnådd likestilling og en likestillingskultur hvor deltakelse i det politiske, økonomiske og sosialt liv gjenspeiler befolkningssammensetningen

Anstendig arbeid og økonomisk vekst - Karmøysamfunnet har en inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst som bidrar til økt investeringsvilje, verdiskaping, sysselsetting og et anstendig arbeidsmarked for alle.

Bærekraftige byer og lokalsamfunn - Karmøy kommune har stedsbevisste, levende, byer og lokalsamfunn som er inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige.

Stoppe klimaendringene og styrke naturmangfoldet - Karmøy kommune er et lavutslipps-samfunn hvor naturmangfold og økosystemer blir beskyttet, gjenopprettet og fremmet

Samarbeid for å nå målene - Karmøy kommune har virkemidlene og de nødvendige samskapingsarenaer som trengs for å utvikle et bærekraftig samfunn

Kart over Karmøy kommune

Planprogram

Planprogrammet er oppskriften på prosessen som skal lede frem til ny arealdel. Det skal gjøre rede for formålet med arbeidet og hvordan prosessen skal gjennomføres.

Oppstart / Høring, Fastsetting, Bearbeide innspill, forslag med KU til høring, Endelig vedtak
Oppstart / Høring, Fastsetting, Bearbeide innspill, forslag med KU til høring, Endelig vedtak

Fremdrift

For arbeidet med kommuneplanens arealdel er det lagt opp til følgende fremdrift:

Fremdrift

Les mer om sentrale tema her:

Hvordan skal vi ta vare på naturen? Hvor skal vi handle og jobbe? Hvor skal vi bo og leve?
Lest 0%